Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΕΥΠΣ: Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Νέο Βαθμολόγιο μετά την κατάθεσή του στον Υπουργό και στον Αρχηγό Π.Σ.

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το Βαθμολόγιο προς υπογραφή.


Μετά την ψήφιση του  Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις, έρχεται η πρόταση της ΠΟΕΥΠΣ με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το νέο Βαθμολόγιο Πυροσβεστών - Αρχ/στών και Πυρονόμων. Το σχέδιο έχει κατατεθεί ήδη τις προηγούμενες ημέρες από την ΠΟΕΥΠΣ στον Υπουργό Δ.Τ. και Π.του Π. κ. Βασίλη Κικίλια, καθώς και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για τις ενέργειές του. 


Μεταξύ άλλων, στον Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014, αναφέρονται τα εξής: 
(κάντε κλικ στο κείμενο για να μεταφερθείτε στον Νόμο, στην συγκεκριμένη παράγραφο)
..

Να σημειώσουμε πως το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει χωρίς βαθμολόγιο και προοπτική εξέλιξης των χαμηλόβαθμων και μεσαίων στελεχών και στην ουσία μειονεκτεί σε πολλά επίπεδα οικονομικά, βαθμολογικά, ηθικά και πρακτικά  σε σχέση με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Βαθμολόγιο αυτό, είναι ένα πάγιο αίτημα μας. 


Διαβάστε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ    (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
«Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και απολύσεων των κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις».


Άρθρο 1
Σύσταση βαθμού Υπαρχιπυροσβέστη

1. Στην κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού, συνιστάται βαθμός Υπαρχιπυροσβέστη μεταξύ των βαθμών του Πυροσβέστη και του Αρχιπυροσβέστη.
2. Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη λέξη «Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής σχολής)» προστίθεται η λέξη «Υπαρχιπυροσβέστες».


Άρθρο 2
Βαθμοί μέχρι τους οποίους εξελίσσονται οι Πυροσβέστες, οι Αρχιπυροσβέστες και οι Πυρονόμοι

1.     Οι Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι του Πυροσβεστικού Σώματος εξελίσσονται ως ακολούθως:
α) Οι πυροσβέστες προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής και του Πυρονόμου με τη συμπλήρωση επτά (7), δεκαπέντε (15) και είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.

β) Οι προαχθέντες στο βαθμό του Πυρονόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία και αποστρατεύονται, προάγονται, στο βαθμό του Ανθυποπυραγού εκτός οργανικών θέσεων, και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Όσοι από τους παραπάνω Πυρονόμους καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, τρεις μήνες πριν τη χρονολογία που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπυραγού και δύο μήνες μετά την προαγωγή αυτή προάγονται στο βαθμό του Υποπυραγού ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του ν.δ 649/1970.(Α΄ 176).

γ) Οι Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής προάγονται στο βαθμό του Πυρονόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την αποφοίτησή τους από την οικεία σχολή.

     δ) Οι Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους και δέκα εννέα (19) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους δύνανται ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, να εισάγονται σε ταχύρρυθμο τμήμα της σχολής επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, διάρκειας εννέα (9) μηνών. Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ως ακολούθως:
i) Στο βαθμό του Ανθυποπυραγού με την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή

ii) Στο βαθμό του Υποπυραγού με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Ανθυποπυραγού

iii) Στο βαθμό του Πυραγού με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποπυραγού

iv) Στο βαθμό του Επιπυραγού με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών  πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Πυραγού.

v) Στο βαθμό του Αντιπυράρχου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Επιπυραγού.

vi) Οι ως άνω Αξιωματικοί ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους  και μετατίθενται και αποσπώνται ως Αξιωματικοί.

2. Οι Αντιπύραρχοι ένα (1) μήνα πριν την αποστρατεία τους προάγονται στο βαθμό του Πυράρχου και αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

3. Οι ως άνω προαχθέντες Αξιωματικοί, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Πυραγού ή Επιπυραγού, όταν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης ή αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα για οποιοδήποτε λόγο εκτός της επιβολής σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της απόταξης κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προάγονται κατά δύο (2) βαθμούς και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.

4. Οι Πυρονόμοι που δεν επιθυμούν να προαχθούν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα στο βαθμό του Ανθυποπυραγού, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ως άνω προαχθέντες Ανθυποπυραγοί προάγονται στο βαθμό του Υποπυραγού, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στον κατεχόμενο βαθμό, εκτελούν καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση Πυρονόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους Πυρονόμους διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων.

5. Για τους Αξιωματικούς του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 305/1992(Α΄ 152) όπως ισχύει κάθε φορά εκτός των περί 35ετίας των διατάξεων του άρθρου 34 και εξομοιώνονται με τους Αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176).

Άρθρο 3
Επετηρίδες

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος καταρτίζονται χωριστές επετηρίδες για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Πυρονόμους Γενικών Καθηκόντων. Οι προαγόμενοι επ’ ανδραγαθία εντάσσονται στο τέλος εκάστης επετηρίδας του βαθμού που φέρουν.
  
Άρθρο 4
Καθορισμός ορίων ηλικίας

1. Ως όριο ηλικίας των Πυρονόμων Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων ορίζεται το 59ο.
2. Ως όριο ηλικίας των Αξιωματικών που προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ορίζεται το 59ο.
3. Για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λαμβάνεται ως ημέρα γεννήσεως η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.

Άρθρο 5
Άλλες διατάξεις

1. Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην Κατηγορία των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, οργανικές θέσεις κατά βαθμό ως εξής:
α) Μία (1) θέση Πυράρχου.
β) Τρεις (3) θέσεις Αντιπυράρχων (Ταχύρρυθμο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης).
γ) Δέκα (10) θέσεις Επιπυραγών (Ταχύρρυθμο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης).
δ) Είκοσι (20) θέσεις Πυραγών (Ταχύρρυθμο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης).
ε) Τριακόσιες (300) θέσεις Υποπυραγών – Ανθυποπυραγών (Ταχύρρυθμο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης).
2. Για τη σύσταση των θέσεων αυτών καταργούνται ισάριθμες θέσεις Αρχιπυροσβεστών Παραγωγικής Σχολής.
3. Οι θέσεις της παραγράφου 1 καλύπτονται από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, φέρουν το βαθμό του Πυρονόμου (παραγωγικής σχολής), εφόσον το επιθυμούν και με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει δέκα εννέα (19) έτη πραγματική υπηρεσία από την κατάταξή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
4.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 90/1991 (Α΄ 42) αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Πυρονόμοι Παραγωγικής Σχολής απόφοιτοι Λυκείου ηλικίας 35 και άνω που έχουν τριετή υπηρεσία στο βαθμό τους»
  
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του διατάγματος αυτού η διάρκεια φοίτησης στο ταχύρρυθμο τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Όσοι αποφοιτήσουν ευδόκιμα καταλαμβάνουν, ανάλογα με τα χρόνια πραγματικής Υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα και τη σειρά αποφοίτησης από το Ταχύρυθμο Τμήμα Σχολής Επιμόρφωσης, αντίστοιχες θέσεις κατά βαθμό ως εξής:
α. Επιπυραγού: Όσοι έχουν τριάντα δύο (32) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και άνω.
β. Πυραγού: Όσοι έχουν είκοσι επτά (27) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και άνω.
γ. Υποπυραγού: Όσοι έχουν είκοσι τρία (23) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και άνω.
δ. Ανθυποπυραγού: Όσοι έχουν από 19 έως 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Για τους ως άνω Υποπυραγούς, Πυραγούς και Επιπυραγούς καθώς και τους Υποπυραγούς της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση της συνολικής υπηρεσίας ως αξιωματικών για την απόκτηση δικαιώματος προαγωγής, λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο από την περ. δ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος χρόνο υπηρεσίας για τους κατώτερους βαθμούς.
2. Για την προαγωγή των ανωτέρω στους βαθμούς του Πυραγού και του Επιπυραγού, ως χρόνος Αξιωματικού υπολογίζεται ο χρόνος Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και Πυρονόμου πέραν των 15 ετών από την ονομασία τους στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.
3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος που αφορούν προαγωγές προσωπικού δεν θεμελιώνουν σε καμία περίπτωση δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
4. Οι Αξιωματικοί της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ασκούν καθήκοντα του βαθμού τους και μετατίθενται και αποσπώνται ως Αξιωματικοί.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπει αυτό.Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ